Disclaimer Venturem - sPitch - ReAds

Venturem handelend onder de naam sPitch – sPitch online marketing – Reads Precision Marketing – ReAds – Reijers Advertising voor deze disclaimer hierna te noemen sPitch (“sPitch”) besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website, web-app en andere digitale uitingen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. sPitch is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door sPitch of door u aan sPitch door middel van de website van sPitch of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt sPitch geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens sPitch via deze website. sPitch aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. sPitch garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan sPitch, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website, web-app en andere digitale uitingen en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van sPitch mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden. Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de Privacy Statement. In geval van tegenstrijdigheden met de overige algemene voorwaarden van sPitch die onderdeel zijn van deze disclaimer, of met enige andere voorwaarden die van toepassing zijn hierop, hebben de algemene voorwaarden van sPitch te allen tijde voorrang en in bijzonder enkel en alleen ten gunste van sPitch.

Versie 4.0 juli 2019